Privacy reglement

Mondhygienistenpraktijk Uithoorn & Aalsmeer hecht veel waarde aan bescherming van persoonsgegevens. Daarom hebben wij dit privacy reglement opgesteld en handelen daarnaar. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Privacy in de mondzorgpraktijk

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt een behandeldossier samen te stellen. Uw dossier bevat aantekeningen over uw mondgezondheid en aanvullende van belang zijnde gegevens, zoals bijvoorbeeld medicijngebruik en uw algehele gezondheidstoestand. Daarnaast staan gegevens over uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken in uw dossier. Met uw toestemming  kunnen gegevens opgenomen worden die andere zorgverleners aan ons verstrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan röntgenfoto’s van uw gebit die uw tandarts aan ons stuurt. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners, zoals uw tandarts. Dit gebeurt niet wanneer u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Uw gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgverleners worden gebruikt. Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. In uitzonderlijke gevallen, zoals het wettelijk is voorgeschreven, worden gegevens verstrekt aan de zorgverzekeraar.

Beveiliging van de gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiënist, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

U heeft er recht op uw gegevens in te zien en kan om een kopie van de gegevens vragen. Als u van mening bent dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u vragen deze te corrigeren. Het is ook mogelijk om een door een andere zorgverlener afgegeven (aanvullende) verklaring aan het dossier toe te voegen of (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. Zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, ontvangt u een reactie op uw verzoek tot inzage afschrift, correctie, aanvulling en afscherming van uw gegevens.

Recht op verwijdering en vernietiging

U kunt ons vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Dit verzoek zullen wij binnen drie maanden uitvoeren, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders, omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Klachten

Elke patiënt heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over schending van de privacy bij de Autoriteit Persoonsgegeven.